Församlingens historia

Smögens Missionsförsamling är ett barn av den andliga väckelsen som under den senare delen av 1800-talet gick genom vårt land. Den 1 augusti 1879 bildades så den första fria församlingen i Bohuslän, med namnet “Guds församling på Smögen". I det första nedtecknade protokollet daterat 1 september 1883 står att läsa:

Emedan Missionsförsamlingen här på Smögen genom gemensam överläggning fattade det beslut att uppföra ett s.k. missionshus för evangeli församling, därför att behovet så påkallade, emedan våra egna hus icke på långt när kunde rymma de människor, som önskade få höra det glada budskapet om frälsning och att andra större lokaler såsom skolhus etc. voro stängda för den fria verksamheten, så gjordes därför frivilliga insamlingar, varför vi med Guds hjälp hade huset såpass färdigt år 1880 att Guds ord där kunde förkunnas.

Det första missionsmötet hölls 1882 och blev början till en kraftig och genomgripande väckelse, då själar såväl från andra närliggande platser som från Smögen blev gripna av Guds frälsande kraft. Under denna väckelsetid, som räckte flera månader, hade församlingen vid flera tillfällen besök av A. Andersson från Göteborg. Gud verkade mäktigt genom sin Helige Ande och ordets predikan, och många både unga och äldre lämnade sina liv I Guds händer. Genom nyomvända och en del, som tidigare kommit till tro, anslöt sig det året 54 personer till församlingen.
Många människor tror nog att det här med att starta friskolor, är något som församlingar bara gjort dom senaste årtiondena, men då tror vi fel. Redan 1883 startade man en friskola i Smögens missionsförsamling p.g.a. rådande omständigheter. Detta är bara några axplock från vår församlings uppstart, och som jag tror kan ge oss lite ledning idag, vad jag främst tänker på då, är modet, frimodigheten och längtan efter mer av Gud.

122 år har gått sedan församlingen startades, och medlemsantalet är ungefär lika många som antalet av år som svunnit. Vi är en församling som längtar efter väckelse, och när vi läser om vår historia så ser vi att det är möjligt. Samtidigt vet vi att vi inte kan leva i det förgångna, utan att vi måste lyssna in den Helige Ande för den tid vi lever i nu.